Forposta - Poczta nowej generacji

newsletter

Jeśli chcesz śledzić rozwój ForPOSTA S.A., jak również wdrażanie nowych usług oferowanych klientom, dołącz do naszego newslettera!

Zasady rozsyłania oraz wiecej informacji znajdą państwo na podstronie dotyczącej newslettera.

Walne Zgromadzenie

Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA) ForPOSTA S.A. odbywają się zgodnie z przepisami określonymi przez Kodeks Spółek Handlowych (KSH), Statut ForPOSTA S.A. i Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ForPOSTA S.A.

Udział w WZA

Udział w WZA może wziąć akcjonariusz, który posiada akcje Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na WZA, który przypada zawsze 16 dni przed datą WZA. Dzień rejestracji jest podawany każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu WZA. W celu uczestnictwa na WZA akcjonariusz powinien zgłosić się do Biura Maklerskiego, które prowadzi jego rachunek papierów wartościowych i zażądać wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do udziału na WZA. Żądanie takie można zgłosić nie wcześniej niż w dniu publikacji ogłoszenia o WZA oraz nie później niż 15-tego dnia przed datą WZA. Należy wskazać liczbę akcji na jaką ma być wystawione zaświadczenie. Akcjonariusz posiadający akcje imienne ma prawo uczestniczyć w WZA jeżeli został wpisany do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed terminem WZA.

Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Spółka publikuje co najmniej 26 dni przed terminem WZA na swojej stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego w systemie EBI i ESPI. Ogłoszenie takie zawiera informacje o dacie i miejscu zwołania WZA, porządku obrad, procedurze rejestracji na WZA, dniu rejestracji na WZA. Na 26 dni przed terminem WZA Spółka publikuje w formie raportu bieżącego projekty uchwał na WZA oraz umieszcza je na stronie internetowej.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy reprezentująca co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (5% kapitału) może żądać zwołania WZA i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego WZA. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej przesłać na adres Do żądania należy dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację osoby jako akcjonariusza Forposta S.A. lub pełnomocnika działającego w imieniu akcjonariusza. Akcjonariusz może uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie. Wzory pełnomocnictw dla osoby prawnej i osoby fizycznej Spółka publikuje na swojej stronie internetowej.

Materiały dotyczące WZA

Na stronie internetowej Spółka zamieszcza wszystkie materiały dotyczące WZA, w tym m.in.: treść ogłoszenia o WZA, projekty uchwał, formularze do wykonywania prawa głosu prze pełnomocnika. Sprawozdania finansowe będące przedmiotem zatwierdzania na WZA Spółka publikuje w formie raportu okresowego co najmniej na 15 dni przed terminem WZA oraz umieszcza je na swojej stronie internetowej. Spółka uaktualnia na bieżąco na stronie internetowej dokumenty dotyczące WZA do czasu rozpoczęcia obrad WZA.

Na 3 dni robocze przed terminem WZA Spółka udostępnia listę osób uprawnionych do udziału w tym WZA. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać listę, żądać jej odpisu w siedzibie Spółki w Katowicach lub żądać przesłania listy na pocztę mailową. Lista zawiera imię i nazwisko uprawnionych osób (nazwa podmiotu prawnego), adres zamieszkania (siedziby), liczbę i rodzaj posiadanych akcji, liczbę przysługujących głosów.