Forposta - Poczta nowej generacji

newsletter

Jeśli chcesz śledzić rozwój ForPOSTA S.A., jak również wdrażanie nowych usług oferowanych klientom, dołącz do naszego newslettera!

Zasady rozsyłania oraz wiecej informacji znajdą państwo na podstronie dotyczącej newslettera.

Rynek

Rynek usług pocztowych w Polsce w ostatnich latach otwierał się na konkurencję. Stopniowo zmniejszany był tzw. obszar zastrzeżony dla operatora publicznego (w latach 2006-2012 były to przesyłki o wadze do 50 g) i jednocześnie zwiększała się konkurencja rynkowa. Termin otwarcia rynku określiła tzw. III Dyrektywa pocztowa z 2008 roku. Został on wyznaczony na 31 grudnia 2010 roku z możliwością przesunięcia do końca 2012 roku, z której to możliwości Polska skorzystała.

Według stanu na koniec 2012 roku, poza operatorem publicznym, którym była Poczta Polska S.A., do prowadzonego przez Prezesa UKE rejestru operatorów pocztowych wpisanych było 267 podmiotów. Jednak nie wszyscy operatorzy, którzy uzyskali wpis, faktycznie prowadzili działalność pocztową. Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami operatorów niepublicznych działających w 2012 roku było 153.

Głównym graczem na rynku pocztowym nadal pozostaje operator publiczny, który w roku 2012 zrealizował w obrocie krajowym i zagranicznym ponad 2,0 mld usług pocztowych, co przełożyło się na ponad 4,7 mld zł przychodu. W tej liczbie usług było niemal 1,4 mld powszechnych usług pocztowych, które wygenerowały prawie 4,0 mld zł przychodu. Natomiast operatorzy niepubliczni zrealizowali w 2012 roku w obrocie krajowym i zagranicznym prawie 3,2 mld usług pocztowych, co przełożyło się na prawie 1,6 mld zł przychodu.

Przy ocenie znaczenia otwarcia rynku dla jego rozwoju nie można pomijać kwestii wielkości obszaru zastrzeżonego, który był ustanowiony w celu finansowania obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych nałożonego na operatora publicznego. W latach 2006-2012 obszar ten stanowił ponad 70% całego rynku usług pocztowych (bez uwzględnienia druków bezadresowych) i generował ok. 50% przychodów. Była to więc atrakcyjna część rynku, jednak należy mieć na uwadze, że nadawcami przesyłek o wadze do 50 g są przede wszystkim duże przedsiębiorstwa (banki, operatorzy telekomunikacyjni, przedsiębiorstwa energetyczne i gazowe itp.) i przesyłki te zawierają rachunki, faktury, rozliczenia etc. Ponieważ tego rodzaju dokumenty coraz częściej są wysyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ten segment rynku będzie się stopniowo zmniejszał i tracił na atrakcyjności.

Potencjał rozwojowy ma natomiast obszar tradycyjnych usług paczkowych oraz usług kurierskich. Jednak do tej pory trudno było go oceniać, ponieważ w obowiązującym do końca 2012 roku Prawie pocztowym definicja paczki pocztowej określała ją jako usługę operatora publicznego, którym była Poczta Polska. Dlatego praktycznie co roku występowało zjawisko „przesunięcia” części usług pocztowych do sektora usług przewozowych. Brakowało też zdefiniowania usługi kurierskiej.

W związku z terminem otwarcia rynku niezbędne było uchwalenie do końca 2012 roku nowego Prawa pocztowego wdrażającego postanowienia III Dyrektywy pocztowej. Było to istotne także ze względu na potrzebę uporządkowania otoczenia prawnego, w którym działają operatorzy pocztowi (np. unormowania kwestii takich pojęć jak paczka pocztowa czy usługa kurierska). Nowa ustawa, która została uchwalona 23 listopada 2012 roku, powinna stanowić bardziej precyzyjne ramy prawne dla funkcjonowania rynku pocztowego w Polsce i zapewniać operatorom warunki do uczciwego konkurowania na wolnym już rynku, a konsumentom dostęp do usług pocztowych o wysokiej jakości i przystępnych cenach.

Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 został sporządzony zgodnie z art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) na podstawie informacji uzyskanych od operatorów pocztowych zgodnie z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.) w związku z art. 185 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Przepisy te obligowały operatorów pocztowych do przedłożenia Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdań z działalności pocztowej prowadzonej w 2012 roku.

więcej ...