Forposta - Poczta nowej generacji

Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu ForPOSTA S.A. z siedzibą w Katowicach

§ 1

Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki i działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

Zarząd jest właściwy we wszelkich sprawach Spółki niezastrzeżonych ustawą bądź umową Spółki na rzecz innych organów.

§ 3

 1. Zarząd Spółki składa się z 1-3 osób. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
 2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
 3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
 4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz koordynuje prace pozostałych członków Zarządu. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu wyznacza on członka Zarządu wykonującego w zastępstwie ww. obowiązki.
 5. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
 6. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest, w wypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu działający samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego:
  1. Prezes Zarządu działający jednoosobowo
  2. dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

 

7. Prokurenta powołuje Zarząd. Prokurent może zostać odwołany przez każdego z członków    Zarządu.

8. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób w skład Zarządu na kolejne kadencje.

§ 4

 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.
 2. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz ze wskazaniem porządku obrad, winno nastąpić co najmniej na 24 godziny przed terminem posiedzenia, w dowolny sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata oraz potwierdzenia przez niego otrzymania zawiadomienia (listem poleconym, poczt kurierską, faksem, e-mailem, telefonicznie itp.).
 3. Za zgodą wszystkich członków Zarządu, posiedzenie może odbyć się bez zachowania wymogów, o których mowa powyżej.
 4. Prezes Zarządu lub członek Zarządu zwołujący posiedzenie przewodniczy obradom i prowadzi je.
 5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez członka Zarządu: członkowie Rady Nadzorczej, eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie, ewentualnie też protokolant.

§ 5

Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Zarządu zobowiązany jest dochować staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, przy przestrzeganiu przepisów prawa, statutu spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej, w takim zakresie, w jakim wiążą one Zarząd, niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem celu spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.

§ 6

 1. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Zarządu głosują w sposób jawny.
 2. W głosowaniu nad daną uchwałą jako pierwszy głosuje członek Zarządu występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Prezes Zarządu, jeżeli nie jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje jako ostatni.
 3. W sprawach osobowych oraz na żądanie przynajmniej jednego członka Zarządu przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 7

 1. Z posiedzenia Zarządu spisuje się protokół.
 2. Protokół spisuje osoba wyznaczona przez Prezesa lub członka Zarządu.
 3. Protokół powinien zawierać:

- termin i miejsce odbycia posiedzenia,

- imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji,

- wzmiankę dotycząca prawidłowości odbycia posiedzenia,

- porządek obrad,

- treść powziętych uchwał, ze wskazaniem liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”,

- imię i nazwisko protokolanta.

 1. Protokół winien być podpisany przez wszystkich członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.

§ 8

 1. W razie zakończenia kadencji Zarządu, jego członkowie winni w sposób protokolarny przekazać sprawy Spółki nowemu Zarządowi.
 2. Protokół winien zawierać:

- opis poszczególnych dziedzin działalności Spółki,

- wykaz spraw w toku,

- wykaz zobowiązań finansowych oraz wierzytelności Spółki,

- protokoły posiedzeń Zarządu z całego okresu kadencji.

 1. Protokół podpisują wszyscy ustępujący i nowo powołani członkowie Zarządu. W razie niemożności podpisania protokołu przez daną osobę, okoliczność ta winna być zaznaczona, ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.
 2. Ustęp 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio w razie niemożności protokolarnego przejęcia spraw Spółki przez nowy Zarząd.

§ 9

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych.

 

§ 10

 1. W umowach i sprawach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia lub w przypadku jego niepowołania Rada Nadzorcza.
 2. Odwołanie Prezesa lub pozostałych członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z tytułu umowy o pracę.

§ 11

 1. Zasady i tryb działania Zarządu oraz podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu określa niniejszy regulamin.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.