Forposta - Poczta nowej generacji

Regulamin Walnego Zgromadzenia

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA ForPOSTA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

§1

 1. Regulamin Walnego Zgromadzenia określa zasady i tryb zwoływania oraz odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ForPOSTA S.A.
 2. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki i działa zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, statutu oraz niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest dostępny w siedzibie Spółki.

§2

1.  Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału.

2.  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

3.  Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.

 1. W przypadku zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub uprawnionych akcjonariuszy podmioty te składają na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ust. 3.
 2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania.

§3

 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zgromadzenie Zwyczajne bądź Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz do roku w terminie do 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
 2. Walne Zgromadzenie odbywa sie w Katowicach.

§4

 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
 2. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie bądź w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
 3. Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej bądź elektronicznej potwierdzające prawo do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzą wątpliwości Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 4. Akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej
 5. Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinien przedłożyć Spółce najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia integralny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz dokument pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego oświadczenie.

§5

 1. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
 2. Uprawnieni z akcji zdematerializowanych w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgłaszają, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, żądanie wystawienia przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji zdematerializowanych, którzy zostali umieszczeni w wykazie akcjonariuszy sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie wykazów wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przekazywanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych.
 3. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z ust. 1 oraz wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
 4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w biurach/lokalu zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

§6

 1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez członka lub członków Rady Nadzorczej – nieobecni członkowie Rady Nadzorczej mogą wyznaczyć jednego wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Na Walnym Zgromadzeniu Zarząd zapewnia udział notariusza oraz w miarę potrzeby, udział biegłego rewidenta, obsługi prawnej, innych osób, których udział w Walnym Zgromadzeniu uzna za wskazany.

§7

1.  Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba przez niego wskazana.

 1. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie ma obowiązek doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania i ogłasza, kogo wybrano na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazując tej osobie dalsze kierowanie obradami. Przewodniczącym może zostać tylko osoba – uczestnik Walnego Zgromadzenia, na którą oddano największą ilość głosów.
 2. Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i podpisuje listę obecności oraz zapewnia wyłożenie listy podczas obrad. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest uprawniony do przeglądania listy obecności i żądania jej uzupełnienia lub sprostowania przez Przewodniczącego. W przypadku udziału w Walnym Zgromadzeniu pełnomocnika, któremu pełnomocnictwa udzielono w postaci elektronicznej Przewodniczący podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa.
 3. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad i zapewnia realizację porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§8

 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Zapewnia również, aby treści podejmowanych uchwał formułowane były w sposób jasny i przejrzysty.
 2. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności, nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
 3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
 4. Przewodniczący może, w uzasadnionych przypadkach, zarządzić krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad. Przerwy takie nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonania ich praw.
 5. Przewodniczący zapewnia osobom zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały, możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
 6. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
 7. Przewodniczący dba, aby wypowiedzi uczestników Walnego Zgromadzenia nie odbiegały od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, a gdy uczestnicy zabierający głos, naruszając tematykę obrad lub zachowują się w sposób uwłaczający dobrym obyczajom w takim w przypadku Przewodniczący może odebrać głos mówcy.

§9

 1. Walne zgromadzenie może powołać z grona uczestników zgromadzenia komisję skrutacyjną.
 2. Komisja skrutacyjna oblicza wyniki głosowania nad każdą uchwałą podejmowaną przez walne zgromadzenie i wyniki wyborów do organów Spółki.

§10

 1. Jeżeli uczestnicy mają pytania do Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej lub zwrócą sie o wyjaśnienie zagadnień będących przedmiotem rozstrzygnięcia, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej lub biegły rewident lub eksperci odpowiedzą na pytania, uwzględniając fakt, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
 2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, do chwili zarządzenia przez Przewodniczącego głosowania w danym punkcie porządku obrad.
 3. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwały w treści przygotowanej przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania bądź akcjonariuszy, w kolejności ich zgłaszania.
 4. Po sprawdzeniu wyników głosowania nad uchwałą, Przewodniczący stwierdza czy uchwała została powzięta. Jeżeli uczestnik Walnego Zgromadzenia, który głosował przeciw podjęciu uchwały, zgłosił sprzeciw, Przewodniczący zarządza zaprotokołowanie tego faktu, umożliwiając uczestnikowi dokonanie uzasadnienia sprzeciwu.
 5. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§11

 1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
 2. Kandydatami na Członków Rady Nadzorczej mogą być osoby fizyczne, będące akcjonariuszami, jak również osoby spoza grona akcjonariuszy, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, posiadające należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz osoby, które są w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, aby właściwie wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
 3. Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej są przedstawiane przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
 4. Osoby będące kandydatami na Członków Rady Nadzorczej powinny być obecne na Walnym Zgromadzeniu lub złożyć oświadczenie wyrażające zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej.
 5. Po zamknięciu listy kandydatów, Przewodniczący zarządza przeprowadzenie tajnego głosowania nad każdym kandydatem oddzielnie w kolejności zgłoszenia.
 6. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.

§12

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.
 2. Protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego.

§13

 1. Koszty związane z odbyciem Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
 2. Organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu. Zarząd zapewnia obsługę administracyjną, techniczną i prawną Walnego Zgromadzenia.
 3. Przedstawiciele mediów mają prawo obecności na Walnym Zgromadzeniu, chyba że Zarząd Spółki postanowi inaczej.

§14

Regulamin Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.